1. מבוא
  1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
  2. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירושו.
  3. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.
  4. הגדרות
   1. "החברה" או "קרוזים" – קרוזים בע"מ.
   2. "ההסכם" – מסמך תנאי שימוש זה.
   3. "המערכת" – מערכת אינטרנטית להשוואה ולהזמנת חופשות שיט ושירותי נופש שונים.
   4. "לקוחות" או "משתמשים" – אנשים אשר גולשים לאתר, בין אם מבצעים דרכו הזמנה ובין אם לאו.
   5. "צדדים שלישיים" – חברות שונות המספקות חבילות שיט, שירותי נופש או כל שירות אחר.
   6. "אתר" – אתר או אתרי האינטרנט של החברה, בכתובת ________ או בכל כתובת אחרת.
  5. הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין הלקוחות והמשתמשים במערכת.
  6. הסכם זה בא בנוסף על כל הסכם אחר אשר נחתם בין החברה ובין הלקוח. בכל מקרה של סתירה בין הסכם זה לכל הסכם אחר בין החברה ובין הלקוח – הוראות הסכם זה יגברו.
  7. השימוש במערכת מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו במערכת או בחלק ממנה.
  8. מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאים של צדדים שלישיים, והם באים להוסיף עליהם.
 2. תנאי שימוש
  1. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס למערכת:
   1. גלישה, סריקה או שימוש במערכת באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה.
   2. מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking).
   3. העלאה או העברה של תוכן, או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל; ובכלל זאת להימנע מהעלאה, העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
   4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר או האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר או באפליקציה, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות:
   1. להפסיק או למנוע את המערכת, או חלקים ממנה, ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל; הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש ללקוח. לא תישמע כל טענה של הלקוח בעניין זה.
   2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
   3. להחליט בכל, על הרכב שירותי הנופש המוצעים באתר, להסיר ולהוסיף שירותים, ולשנות את אופן ההופעה של השירותים; הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש ללקוח.
 3. הגבלת אחריות
  1. מובהר בזאת כי המערכת תסופק על-ידי החברה כמות שהיא (As-Is). החברה לא תישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם ללקוח (או למי מטעמו), בגין שימוש במערכת, לרבות בגין רכישה או שימוש במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים (חבילות שיט, נופש, שירותי תיירות וכדומה). כל שימוש במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים, כאמור, יהיה באחריות הלקוח, ובכפוף לתנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים.
  2. למען הסר ספק, מובהר בזאת ללקוח כי השירות המסופק במסגרת האתר, נועד לקשר בין הלקוח לבין צדדים שלישיים המספקים חבילות שיט ושירותי נופש, בלבד.
  3. מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שהמערכת תפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את המערכת – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירותים; וכי אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי שבכל מקרה אחריותה של החברה, מנהלי ועובדיה, לנזקים אשר יתכן וייגרמו ללקוח (עקב שימוש במערכת, אי-זמינות המערכת וכתוצאה מכל סיבה אחרת) – תהיה מוגבלת, בכפוף לכל דין, ל-20% הסכום שהחברה גובה כעמלה מהצדדים השלישיים.
 4. אספקת חבילות שיט ושירותי נופש
  1. החברה משמשת כמתווכת בין ספקי שירותים שונים לבין הלקוח. החברה אינה אחראית לאספקת חופשות השיט או שירותי הנופש, או לתנאים השונים של הצדדים השלישיים.
  2. האחריות בגין אספקת חבילות השיט ושירותי הנופש, אשר הלקוח ירכוש דרך המערכת, תהיה בכל מקרה של הצדדים השלישיים אשר מספקים את השירותים שיירכשו.
 5. ביטוח
  1. מוצע ללקוח לרכוש ביטוח נסיעות לכיסוי נזקים אפשריים בגין ביטול שירותי הנופש.
  2. החברה מציעה שירותי רכישת ביטוח באמצעות סוכנות הביטוח טריפ גרנטי. הכיסוי הביטוחי יסופק על-ידי חברת הביטוח הפניקס.
  3. למען הסר ספק, החברה אינה מספקת כיסוי ביטוחי, אינה אחראית לגביית הפרמיה ולא תספק שום אחריות לגבי טיב הביטוח. החברה היא רק גורם מקשר בין הלקוח לבין סוכנות הביטוח. באחריות הלקוח לוודא כי הביטוח הנמכר לו מתאים לצרכיו.
 6. מדיניות שינוי וביטול עסקאות
  1. על כל הזמנה דרך האתר, חלים דמי שינוי או ביטול – מרגע אישור ההזמנה על-ידי ספק השירות (צד שלישי) – על פי התעריפים הנהוגים על-ידי ספק השירות.
  2. תנאי השינוי והביטול, לרבות התעריפים, משתנים בהתאם לסוג המוצר והשירותים הכלולים בו. באחריות הלקוח לוודא את המידע בקשר לכך, על פי המפורט באתר או בפנייה לחברה בטרם ביצוע ההזמנה. לא תישמע טענת הלקוח בדבר תנאי השינוי או הביטול, לאחר ביצוע ההזמנה.
  3. ככלל, ביטול הזמנה ייעשה בהודעה מראש בכתב לחברה, בתוך 7 ימים ממועד אישור ההזמנה בלבד. במקרה כזה, יושבו ללקוח התשלומים ששילם בגין ההזמנה, בניכוי 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מהשניים. כל ביטול שיתבצע לאחר 7 ימים ממועד אישור ההזמנה, יהיה כרוך בדמי ביטול בגובה 100% מעלות ההזמנה.
 7. קניין רוחני
  1. החברה היא הבעלים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות סימני מסחר של החברה, ככל שישנם כאלה), בכל השירותים שיסופקו על-ידי החברה, ובכל הכלים שישמשו את החברה במהלך מתן השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.
  2. הלקוח לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש במערכת או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד ג' כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.
 8. שינוי תנאים
  1. החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.
  2. באחריות הלקוח להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים בהסכם זה.
 9. שיפוי
  1. הלקוח מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש או לקוחותיו של המשתמש במערכת, מכל גורם שהוא; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.
  2. האמור בסעיף זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.
 10. ברירת דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.